جستارهای فلسفه دین

۶۴- ارزیابی نقادانه دیدگاه طباطبایی، مطهری و جوادی آملی در باب وحدت وجود و لوازم الهیاتی آن

مرضیه رضایی، حمیدرضا آیت اللهی، محمد سعیدی مهر؛ جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین ایران سال هفتم شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۷، شماره پیاپی ۱۵، صص۹۱-۱۰۹