تاریخ فلسفه اسلامی، مکتب فلسفی اصفهان، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، فلسفه غربی