بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب، فلسفه غرب، فلسفه اسلامی