الهیات، فاجعه، مقاله

۴۸. درباره الهیات فاجعه

مطلبی منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره پرسش های دکتر نجاتی حسینی از مسائل الهیاتی بدنبال وقوع فاجعه سیل