افوطین، افلاطون، دکترحمیدرضا آیت اللهی، فلسفه، ارسطو