اسلام، مسیحیت

۴۹. نیاز بشریت کنونی به عدالت و نقش راهبری اسلام ومسیحیت در برپایی عدالت

هشتمین دور از گفتگوی شیعه و کاتولیک در واتیکان با عنوان «مشارکت اسلامی و کاتولیکی در ارتقاء عدالت در جهان» ارائه شده است. این گفتگو بین حدود ۲۰ اندیشمند ایرانی شیعه و اندیشمندان سرشناس واتیکان در تاریخ از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بوده است.