ارسطو، دکتر حسن میانداری، دکتر مهدی اخوان، نشست علمی

نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، دکتر حسن میانداری و دکتر مهدی اخوان در میان جمعی از دانشجویان و اندیشمندان به تاریخ