فلسفۀ اسلامی

اسلامیتِ فلسفۀ اسلامی به چیست؟

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر محسن میری، دکتر محمد فنایی اشکوری، دکتر فیروزجایی و دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر در تاریخ