فلسفه دین

میزگرد فلسفه دین

میزگرد فلسفه دین با حضور اساتید (از راست به چپ): دکتر لنرت اشکوف استاد دانشگاه اسلونی، دکتر آندریا اگوتی استاد دانشگاه ایتالیا، دکتر محمد سعیدی

عقل و بکلی دیگر بودن خداوند

مقاله ارائه شده در هم‌اندیشی بین المللی معرفت‌شناسی دینی، گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی حمیدرضا آیت اللهی مقاله ارائه شده در هم‌اندیشی بین المللی معرفت‌شناسی