۶۶- تفکر خلاق؛ راه مقابله با  ناکارآمدی علمی- مصاحبه با مجله خردورزی