۴۸. چگونه می توان درباره بحران کرونا فلسفه ورزی کرد؟

وبینار دانشگاه صنعتی شریف، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید