۴۶. دفترچه راهنمای روشهای عملی برای ارتقاء منش اخلاقی در دانشجویان پزشکی

فرهنگستان علوم پزشکی طرحی را با عنوان «بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاء اخلاق دانشجویان پزشکی» پیشنهاد کردند که مجری آن باشم. پس از تدوین طرحنامه در چهل و نهمین شورای پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی به تاریخ ۲۰/۳/۹۶ به تصویب رسید. فرهگستان علوم پزشکی خواستند که غیر از ارائه طرح تفصیلی در نهایت یک دفترچه راهنما برای اجرایی کردن روشهای عملی برای ارتقاء منش اخلاقی در دانشجویان پزشکی ارائه کنم. متن حاضر این دفتر راهنماست.

دانلود فایل (۲۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید