۴۵. تفصیل طرح بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاء اخلاقی حرفه مندان پزشکی در دوره آموزش

فرهنگستان علوم پزشکی طرحی را با عنوان «بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاء اخلاق دانشجویان پزشکی» پیشنهاد کردند که مجری آن باشم. پس از تدوین طرحنامه در چهل و نهمین شورای پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی به تاریخ ۲۰/۳/۹۶ به تصویب رسید. این متن بیان تفصیلی و نهایی طرح اتمام یافته فوق است.

دانلود فایل (۲۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید