۲۵. رابطه علم و دین: تحلیل تاریخی و تبیین منطقی

این متنِ طرحی پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۱ انجام شده است.

دانلود فایل (۵۴۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید