۱۹. تحلیلی از ویژگی‌های فکری و روشی کتاب‌های تعلیمات دینی

چکیده: کتاب های تالیفی تعلیمات دینی پیش از انقلاب که به همت شهید بهشتی و شهید باهنر و آقای گلزاده غفوری تالیف گردید از نظر مبانی فکری، ساخ تار محتوایی و شیوه های عرض ه آن مبانی فکری ، ویژگی هایی داشته اند که برخی از آنها در تدوین کتابهای پس از انقلاب مغفول مانده و برخی نیز در جهت دهی آن کتابها تاثیر اساسی داشته است. در مقاله حاضر به بررسی برخی از این ویژگی ها می نشینیم. در این مقاله به نقش اسا سی آموزه های قرآن و سنت در این کتاب ها که مبانی عقلی آن بدقت و ظرافت توجه شده است اشاره خواهد شد و ساختار فراگیر محتوایی آنها و توجه به تربیت پنهان و توجه به تغییر رفتار و باور به جای آموزش اطلاعات دینی و توجه به نیازهای جامعه بدون خودباختگی در برابر اندیش ه های تهاجمی و همه جانبه نگری در ارائه مدلی منسجم از اسلام و تشیع و سازگار با عقل سلیم متعارف و مواردی دیگر اشاره خواهد شد. سپس برخی ویژگی های روشی در عرض ه رویکرد فوق مثل روش شبهه زدایی و ارائه متنوع مطلب بر اساس اقتضائات سنی، محتوایی و انسجامی و ادبی کتا ب ها اشاره خواهد شد . در نهایت به برخی آسیب های گریبانگیر این گونه کتاب ها پس از انقلاب که موجب افت آنها در برخی موارد گردیده است اشاره خواهد گردید.

دانلود فایل (۱۰۲۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید