۰۹. مقایسه تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی

همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوی ادیان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۲۰-۲۱ مهر ۱۳۸۳.

دانلود فایل (۵۶۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید