۰۶. فلسفه تکنولوژی، خود مختاری تکنولوژی مساله جامعه ما

این سخنرانی در نشست علمی با این عنوان در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی در سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار گردید که در صدد بود به این پرسشها پاسخ دهد: ۱- چگونه تکنولوژی از ابزاری مطیع به تعین بخش رفتار بشر تبدیل شد؟ ۲- چگونه و تا چه اندازه تکنولوژی خواست خود را برما تحمیل می کند؟ ۳- آیا تهدید از جانب قدرتمندان صاحب تکنولوژی است یا از ناحیه خود تکنولوژی؟ ۴- در قبال خطر برخاسته از ذات تکنولوژی چه باید کرد؟ ۵- بر نگرش غالب در جامعه ما از تکنولوژی و نحوه مواجهه با آن چه نقدهایی وارد است؟

دانلود فایل (۲۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید