۵۸- کشف مغالطات در پردازش ایده‌ی بی‌صورتی وحی

معرفت کلامی، سال ششم شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۱۷تا ۱۳۵، به همراه خانم فائزه برزگر تبریزی.

دانلود فایل (۷۸۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید