۵۵- چالش‌های نظریه جان دیویی درباره دموکراسی فصلنامه سیاست

مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره ۴۰ شماره ۳ پائیز ۱۳۸۹، صفحات ۲۷۹ تا ۲۹۶ به همراه خانم اعظم قاسمی.

دانلود فایل (۶۶۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید