۳۸. بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم

پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۷.

دانلود فایل (۱۰۳۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید