۲۸. ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی

مطالعات ترجمه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز ۱۳۸۵.

دانلود فایل (۱۱۶۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید