۵۱. مقایسۀ شک در اندیشۀ دکارت و بوریدان

غرب شناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره۲ سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، به همراه آقای خشایار برومند.

دانلود فایل (۱۱۳۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید