۲۰. مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدارشناسی هوسرلی

مقالات و بررسی‌ها، نشریه علمی- پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر ۷۴، زمستان ۱۳۸۲، سال سی و ششم.

دانلود فایل (۱۰۱۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید