۵۹- مقایسه دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ در زمینه توجیه باور دینی

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره ۱ سال پنجم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۷۶-۵۱، به همراخانم شیما شهرستانی.

دانلود فایل (۶۱۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید