۱۶. مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم

مجله زبان و ادب، فصلنامه علمی-ترویجی  دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۷ و ۸، بهار و تابستان ۱۳۷۸

دانلود فایل (۹۹۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید