۰۴. مرامنامه اخلاقی نشریات علمی

با توفیقات الهی، در سا لهای اخیر رشد چشمگیری در تولید علم در کشور ایجاد شده که شتابی درخور توجه داشته است.

این مهم با تاش اندیشمندان جامعه ما درجهت اندیشه ورزی و ارائۀ نظریات بدیع در تمامی شاخه های علوم حاصل شده است؛ و نظریاتی که فرصت نشر را در نشریات علمی یافت هاند، توانسته اند تعاملی جدی با سایر اندیشمندان برقرار کنند. همین رشد نیز در تعداد و تنوع نشریات علمی فراهم آمده است. در نشریات علمی طی نظامی سعی شده است برای مقالاتی که از ارزیاب یهای دقیق علمی موفق بیرون آمده و جنبه نوآورانه داشته اند، فرصت حضور در جامعه علمی کشور فراهم شود.

البته انتشار اید ههای خلاقانه در نشریات علمی، گذشته از بسط علم، مزایای بسیاری را نیز برای نویسندگان مقالات فراهم آورده است.

بدیهی است برای آنکه مقاله ای مهر تأیید علمی را در این نشریات بگیرد، باید فرایندی طولانی را طی کند که در آن افراد متعددی فعالیت میک‌نند؛ اما نحوه عمل هر یک از اجزای این فرایند، گذشته از روش اجرا، با چال شهای اخلاقی متعددی مواجه می شود که ضرورت م ییابد معیارهای اخلاقی عمل هر یک از دس تاندرکاران نشریات )اعم از مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی، اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان( واکاویده شود تا در قضاو تهای اخلاقی این رفتارها ملاکی شایسته وجود داشته باشد. بدی نمنظور، از جناب آقای دکتر آی تالله میرزایی  استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در زمینۀ اخلاق علم

دانلود فایل (۴۸۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید