۶۲- مرامنامه اخلاقی در علوم؛ چیستی، چرایی و روش تهیه

پژوهش های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نوزدهم شماره ۷۴، زمستان ۱۳۹۶، به همراه آقای سعید اکبری زردخانه.

دانلود فایل (۷۱۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید