۴۹. مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

پژوهش‌های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال چهاردهم شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱، به همراه خانم فائزه برزگر.

دانلود فایل (۱۳۰۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید