فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

پرسشنامه و فرم پیشنهادی برای تدوین مجدد سرفصل‌ها و منابع علوم انسانی دانشگاه‌ها

فرم درخواست برگزاری درس گفتار

فرم درخواست برگزاری همایش

فرم درخواست برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی

فرم طرح نامه طرح های پژوهشی در علوم انسانی

sixth International Conference on Contemporary Philosophy of Religion