عوامل گسترش میان رشته ای

در اولین همایش بین المللی «ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای» که ۲۶-۲۵ آذرماه ۱۳۹۴ در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی سخنرانی با عنوان «عوامل فکری گسترش میان رشتگی» داشتند.

در آن سخنرانی به تبیین این مطالب پرداختند: با اینکه اوایل قرن بیستم اوج حضور علمی شاخه های متنوع و ارزشمندی در علوم بود و روش علمی می رفت که بسیاری از حوزه های پژوهش علمی را یکی پس از دیگری در شاخه های متفاوت علمی دسته بندی کرده و جای دهد، اما از نیمه دوم قرن بیستم شاهد واگشتی در این تمایز و تنوع و تعدد علوم هستیم. حال چه عواملی باعث از بین رفتن مرزهای دقیق علوم و درهم فرورفتن علوم گردیده است موضوع مهمی است که به ۱۲ عامل از این عوامل در آن سخنرانی اشاره گردید.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در