۶۶- علیت متافیزیکی، علیت طبیعی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی با نگاهی به حکمت صدرایی

خردنامه صدرا، مجله علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال ۲۹، شماره ۹۵، بهار ۱۳۹۸، صص ۱۱۸-۱۰۵، به همراه خانم مریم حیدری

دانلود فایل (۱۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید