۴۶. عقلانیت به مثابۀ حفظ «گزاره‌های ثابت» و جایگزینی «گزاره‌های سیال»

دوفصلنامۀ علمی پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ به همراه آقای غلامحسین مقدم حیدری.

دانلود فایل (۱۰۶۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید