۵۳. طبی‌سازی به مثابه ی تکنولوژی، تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفه تکنولوژی

فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص۹۹-۱۱۸. به همراه آقایان علیرضا منجمی و مهدی معین زاده

دانلود فایل (۶۴۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید