ضرورت تحلیلِ زمینه های مسیحی در مباحث فلسفه دین بخش دوم

در این سخنرانی مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد:فلسفه دین که خاستگاهی غربی داشته است در فضای دینی غرب که اساسا مسیحی است نضج گرفته است در نتیجه پیش فرض های فکری آنها تفکر مسیحی بوده است. در این گفتار در نظر است برخی از این زمینه های مسیحی نشان داده شود و نسبتش با اندیشه دینی اسلامی به اجمال بررسی گردد. نشان داده می شود که تفکر دینی در مسیحیت چه اقتضائاتی را برای ارزیابی عقلانی در آنها داشته است و چرا در تفکر اسلامی نوع رویکرد و اقتضائات بگونه ای متفاوت قابل طرح است. در بخش دوم این درس گفتار به تفاوت های مسیحیت و اسلام در فلسفه ورزی درباره موضوعات ذیل در رشته فلسفه دین اشاره می شود: ۱- تفاوت تصویری که از خدا در اسلام و مسیحیت ارائه شده است.۲- تفاوت مساله شرور در مسیحیت و عدل در اندیشه اسلامی بر اساس نگاه متفاوت به ویژگی خداوند۳- تفاوت نگرش کاتولیکی و پروتستانی در فلسفه ورزی درباره دین۴- رابطه انسان با خدا در مسیحیت که ضرورت واسطه رسمی وجود دارد در حالی که در اسلام هیچ واسطه ای در این باره نمی تواند باشد.۵- تفاوت نحوه عقد ازدواج در اسلام و مسیحیت براساس ضرورت واسطه در مسیحیت و بی واسطه بودن در اسلام۶- تفاوت نقش روحانیون در اسلام و مسیحیت۷- تفاوت بحث عقل و ایمان در مسیحیت و اسلام۸- تجربه دینی در مسیحیت و نسبتش با آموزه های اسلامی۹- تفاوت برداشت از معجزه در مسیحیت و اسلام۱۰- تفاوت اسلام و مسیحیت در بحث تکثرگرایی و انحصار گرایی دینی

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در