ضرورت تحلیلِ زمینه های مسیحی در مباحث فلسفه دین بخش اول

در این سخنرانی مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد: فلسفه دین که خاستگاهی غربی داشته است در فضای دینی غرب که اساسا مسیحی است نضج گرفته است در نتیجه پیش فرض های فکری آنها تفکر مسیحی بوده است. در این گفتار در نظر است برخی از این زمینه های مسیحی نشان داده شود و نسبتش با اندیشه دینی اسلامی به اجمال بررسی گردد. نشان داده می شود که تفکر دینی در مسیحیت چه اقتضائاتی را برای ارزیابی عقلانی در آنها داشته است و چرا در تفکر اسلامی نوع رویکرد و اقتضائات بگونه ای متفاوت قابل طرح است. در بخش اول این درس گفتار، ابتدا به نحوه ورود فلسفه دین در ایران و تحولات آن تا روز آمدی آن در اوایل دهه ۱۳۹۰ صحبت می شود. سپس به فعالیتهایی که برای مقایسه این نوع اندیشه ورزی با فلسفه اسلامی و آموزه های اسلامی پس از آن شده است اشاره می شود.سپس با تعریف فلسفه دین و مساله محوری آن، نشان داده می شود که فلسفه دین با سایر شاخه های دین پژوهی چیست.پس از آن به خاستگاههای مسیحی از جهت مساله محوری در فلسفه دین غربی اشاره می شود. در این بخش این تفاوت ها بحث می شود: ۱- تفاوت بنیادین مسیحی گردیدن و مسلمان شدن.۲- مسیحیت ذاتا دینی تاریخی است و اسلام دینی گزاره ای.۳- تفاوت وحی در اسلام و مسیحیت۴- تفاوت تصویری که از خدا در اسلام و مسیحیت ارائه شده است.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در