سمت‌ها در مجلات

سردبیر مجلات علمی

.

عضو هیات تحریریه مجلات علمی خارجی

.

عضو هیات تحریریه مجلات علمی داخلی

.

مدیر مسئول مجلات علمی

.