۱۴. دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل

فرهنگ، مجله علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، شماره اول، بهار ۱۳۸۱.

دانلود فایل (۱۰۸۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید