۰۱. درسگفتار مفاهیم و مسائل فلسفه دین

این درسگفتار در تاریخ اول و هشتم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ در موسسه توسعه دانش معاصر ارائه شده است.

دانلود فایل (۲۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید