۳۹. تحلیل و نقد درون‌سیستمی جایگاه خدا در جهان‌شناسی پویشی وایتهد

نامه حکمت، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) سال ششم شماره دوم، پاییز و زمستان۱۳۸۷، به همراه رستم شاه‌محمدی.

دانلود فایل (۱۰۹۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید