۴۲. تحلیل انتقادی جایگاه شکاف تبیینی در فلسفه چالمرز

نامۀ فلسفی، جلد ۴ شماره۲، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال چهاردهم، شماره ۶۸، آبان ۱۳۸۷، به همراه آقای علی سنایی.

دانلود فایل (۱۲۷۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید