۲۷. تحلیلی از برهان‌های جهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفۀ اسلامی

قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، سال یازدهم، پائیز ۱۳۸۵.

دانلود فایل (۱۲۱۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید