ضرورت تحلیلِ زمینه‌های مسیحی در مباحث فلسفه دین پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی

در این بخش از سخنرانی مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد:فلسفه دین که خاستگاهی غربی داشته است در فضای دینی غرب که اساسا مسیحی است نضج گرفته است در نتیجه پیش فرض های فکری آنها تفکر مسیحی بوده است. در درس گفتاری که ارائه شد و طی سه ویدئو منتشر گردید برخی از این زمینه های مسیحی نشان داده شد و نسبتش با اندیشه دینی اسلامی به اجمال بررسی گردید. نشان داده شد که تفکر دینی در مسیحیت چه اقتضائاتی را برای ارزیابی عقلانی در آنها داشته است و چرا در تفکر اسلامی نوع رویکرد و اقتضائات بگونه ای متفاوت قابل طرح است. در این بخش پرسشهایی که بعد از این درس گفتار شده است به همرانه پاسخها ارائه می گردد.پرسش اول: با توجه به تفاوتهایی که بین نگرش اسلامی و مسیحی مطرح شد چگونه می توان گفتگوی اسلام و مسیحی را در این زمینه مطرح کرد؟در پاسخ به امکان و ضرورت مفاهمه بین اسلام و مسیحیت علی رغم دو پارادیم متفاوت اشاره می شود و اهمیت این توجه به اقتضائات هریک برای فهم نگرش خود در پرتو دیگری صحبت می شود. پرسش دوم: آیا شهادت به الوهیت خداوند در اسلام را نمی توان به معنای داشتن شهودی بر آن گرفت؟در پاسخ به دیدگاههای جدید در معرفت شناسی برون گرایانه اشاره می شود و معرفت شناسی گواهی در تبیین معارف بنیادین اسلامی مثل معاد مورد بحث قرار می گیرد.پرسش سوم: آیا عقل ورای نگرش های مختلف در ادیان متفاوت است یا رنگ و بوی هریک از ادیان را دارد؟در پاسخ به ورای ادیان بودن عقل تاکید می گردد و ضرورت ورا بودن آن نشان داده می شود. در ادامه به ملازمت عقل در تمامی مراحل تعبد دینی تاکید می گردد.پرسش چهارم: تفاوت اسلام و مسیحیت درباره معصومیت و قدسیت چیست؟در پاسخ به اهمیت معصومیت در حجیت آموزه های دینی از جانب معصومان تاکید می گردد ولی قدسیت و صفای باطن باعث حجیت نمی شود.در نهایت به معنای عقل در ارزیابی های عقلانی و تفاوت آن با عقلانیت ابزاری در غرب اشاره می گردد.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در