۴۱. تجزیه و تحلیل مقالات منتشره در حوزه دین پژوهی (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳)

قبسات، مجله علمی-پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۴۹، سال سیزدهم، پاییز ۱۳۸۷

دانلود فایل (۱۱۲۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید