گفتار بیست و ششم :چگونگی تشخیص پیامبر (نبوت ۳)

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار بیست و ششم: چگونگی تشخیص پیامبر (نبوت ۳)

۱- مربیان دقت کنند که تمامی عناصر نبوت به درستی با یک منطق به متربی آموخته شود.
۲- مردم چگونه یک پیامبر را به عنوان انتقال دهنده پیام خدا بپذیرند؟
۳- اولین معیار برای تصدیق و پذیرش پیامبران سابقه راستگویی آنهاست.
۴- برای اطمینان مردم از پیامبری یک نفر خداوند نشانه هایی را در نظر می گیرد.
۵- لذا خداوند به آنها توانمندی هایی را برای انجام کارهای خارق العاده می دهد که دیگران از انجام آن ناتوان هستند.
۶- معجزه دلیل پیامبری نیست بلکه آخرین نشانه است برای پیامبری.
۷- دلیل اصلی پذیرش پیامبر اسلام برای اغلب مسلمانان معجزه نبود بلکه صداقت و منطقی بودن و فطری بودن پیام او بود.
۸- علی علیه السلام هیچوقت برای پذیرش نبوت پیامبر از ایشان معجزه نخواست و هیچگاه بر آن اساس به پیامبر ایمان نیاورد.


 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در