گفتار بیست و هشتم: عصمت شرط اصلی انتخاب پیامبر

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار بیست و هشتم: عصمت شرط اصلی انتخاب پیامبر

۱- ضرورت دارد گفتار کسی را به عنوان پیامبر از جانب خدا باور کنیم که هیچگاه سابقه دروغ و ناراستی نداشته باشد.
۲- ما شیعیان اعتقاد داریم که لازمه قبول سخن پیامبران این است که عصمت داشته باشند.
۳- مربیان باید با بیان تفصیلی زندگی پیامبران نشان دهند که چگونه آنها درستکار بوده اند و عظمت های معنوی و اخلاقی از خود نشان داده اند.
۴- نبوت خاصه یعنی بیان کامل قصه زندگی پیامبران از اول تا به آخر تا متربی پیامبران را بشناسد.
۵- بیان داستانهای پیامبران الگوسازی از آنها هم هست.


 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در