گفتار پنجم: نحوه تبیین برهان نظم و محدودیت های آن

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهینظم یکسان بودن یک مجموعه نیست بلکه نظم مورد بحث، در هماهنگی بین اجزاء یک مجموعه است
وقتی هماهنگی بین اجزاءی از یک مجموعه وجود داشته باشد که اجزاء نسبت به هم آگاهی ندارند نیاز به هماهنگ کننده دارد
مثالهایی برای هماهنگی بین اجزاء عالم باید زده شود.
برهان نظم دلیل کاملا قطعی نیست ولی بسیار ملموس است
قران از آن به آیه یا نشانه تعبیر می کند که با دلیل فرق می کند.
خداوند از طریق قوانین عالم هماهنگی بین اجزاء عالم برقرار می کند.
بهتر است بجای برهان نظم از تعبیر راه نظم استفاده کنیم.
بجای تاکید بر برهانی بودن آن به نشانه ای بودن آن تاکید گردد.
با نشان دادن نشانه های بیشتر از هماهنگی در عالم متربی توجهش به خداوند بیشتر می شود.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در