گفتار هفتم:چگونه فطرت وجود خداوند را می یابد؟

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
۱. اگر خداشناسی فطری است پس چرا برخی مردم خدا را قبول ندارند؟
۲. فطرت بالاتر از غریزه ای مثل مادری است.
۳. تمایلاتی بالاتر از غریزه است که فقط انسانها دارند و نوعی تعالی جویانه است.
۴. مثل زیبایی شناسی، کمال طلبی، جاودانگی
۵. یکی از امور فطری احساس وابستگی تام انسان به موجودی فرا تر از خودش است.
۶. این نوع احساس در انسان، پرستش را بوجود می آورد.
۷. بت پرست بر اساس این احساس فطری، بت را می پرستد.
۸. بی دین نیز نوعی تمایل به یک کمال ورای خودش دارد و حتی پوچ گرایان
۹. حتی پوچگرا احساس می کند نسبت به پوچی مسئولیت دارد و نوعی سرسپردگی نسبت به آن دارد.
۱۰. تمایل فطری است ولی فرد می تواند مصداق آن را به اشتباه پی ببرد مثل کمال گرایی که می تواند مصداق نادرستی داشته باشد.
۱۱. داستان حضرت ابراهیم و پاسخ او به این تمایل در طی مراحله مرحله آن برای یافتن مصداق واقعی آن
۱۲. فطری بودن خداشناسی به معنای تمایل به خداوند است نه یافتن خود خداوند با ویژگی هایی که ادیان می گویند.
۱۳. پیامبران برای پاسخ و احیای این تمایل فطری و نشان دادن مصداق آن آمده اند.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در