گفتار نهم: مبانی اعتقاد شیعه

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
۱. شیعه باید به عدالت خداوند و امامت بعد از پیامبر اعتقاد داشته باشد
۲. چرا شیعه باید از میان بسیاری از صفات خداوند باور به عدل را ملاک خود قرار دهد؟
۳. عدل یعنی می دانیم برخی کارها خوب است و چون خوب است خداوند نیز همانگونه رفتار می کند.
۴. عدل یعنی عقل ما درباره صفات خداوند به این نتیجه می رسد که او بر عدالت رفتار می کند.
۵. عدل در شیعه مساوی با عقل است
۶. شیعه اعتقاد دارد یک سری اصول عقلانی وجود دارد که دین باید با آنها سازگار باشد، من جمله رفتار خداوند.
۷. اگر بگوییم خداوند نباید کار بد انجام دهد معنایش محدود کردن قدرت خداوند نیست.
۸. امامت یعنی خداوند بعد از پیامبر انسانها را رها نکرده است.
۹. خداوند دستور العملهایی توسط پیامبر داده است و با امامت می گوید این ها قابل اجراست و امامانی را منصوب کرده است که مسیر اجرائی آن را مشخص سازند.
۱۰. امام یعنی کسی که دستور العمل های الهی را عملا به بهترین وجهی محقق کرده باشد و بهترین الگو برای پیاده سازی دستورات الهی باشد.
۱۱. بلا تشبیه پیامبری مثل قوه مقننه است و امامت مثل قوه اجرائیه.
۱۲. امام کسی است که عامل اجرای دستور های الهی است که توسط پیامبر رسیده است.
۱۳. ولایت امامان به این معناست که ضرورت دارد از مسئول اجرای فرمانهای الهی تبعیت شود.
۱۴. وجود امامان یکی پس از دیگری یعنی جامعه اسلامی نمی تواند راهنمایی های الهی را بدون عامل اجرائی محقق سازد.
۱۵. امام باید معصوم باشد تا تبعیت از او خدشه دار نشود.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در