گفتار دهم: مسائل محال و نسبتش با قدرت خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار دهم: مسائل محال و نسبتش با قدرت خداوند
۱. آیا خداوند «دو دو تا چهارتا» را چهار تا کرده است؟
۲. اراده خداوند بر محالات تعلق نمی گیرد
۳. عبارت «خداوند نمی تواند مثلث چهارضلعی بیافریند» گمراه کننده است چرا که این نوع مثلث اصلا قابل تحقق نیست تا بگوییم خداوند می تواند یا نمی تواند.
۴. شبهه هایی که از تعبیر گمراه کننده فوق استفاده می کنند.
۵. باید به مسائل عقلی خیلی بها داد.
۶. عبارت «هرچه خداوند دلش بخواهد انجام می دهد» باید به این صورت فهم شود که خداوند جز نظام عقلی را نمی خواهد چرا که حکمت دارد.
۷. شیعه با اصل عقل می خواهد بگوید یک سری کارها هستند که نکردنی است (مثل برخلاف عدل رفتار کردن) پس در دائره فعل خداوند قرار نمی گیرد.
۸. عدالت خداوند اقتضا می کند که اگر کسی ظلم کرد به نحوی ثمره ظلم خودش را ببیند پس ضرورت دارد قیامتی برپا شود.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در