گفتار یازدهم: آیا تفاوت‌های انسانها و محرومیت‌های برخی با عدالت خداوند ناسازگار نیست؟

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار یازدهم: آیا تفاوت های انسانها و محرومیت های برخی با عدالت خداوند ناسازگار نیست؟
۱. آیا با این که برخی انسانها از ابتدا محرومیتهای زیادی مثل نابینایی و غیره داشته اند و برخی امکانات زیادی مثل توانمندی های بدنی و هوشی داشته اند آیا این تفاوتها عدالت خداوند را زیر سوال نمی برد؟
۲. شبهه دیگر به انواع شروری برمی گردد که خداوند در آفرینش عالم آنها را حذف نکرده است؟
۳. فرض کنیم شخص الف پدر و مادری ناتوان و با کاستی های زیاد دارد و شخص ب پدری و مادری توانمند با امکانات ذاتی بسیار زیاد داشته باشد. آیا فرد الف می تواند آرزو کند که کاش پدر و مادر شخص ب پدر و مادر او بودند؟
۴. برآورده شدن این آرزو محال است. نمی توان آن را در محدوده قدرت خداوند دانست.
۵. زیرا اگر پدر و مادر الف پدرو مادر ب بشوند دیگر الف الف نخواهد بود.
۶. پس هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد و الا آن فرد نبود.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در